BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu

 

Anadolu OSB MYO Değerleri ve Etik Çerçevesi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANADOLU OSB MYO MESLEKİ DEĞERLERİ VE ETİK ÇERÇEVESİ

Başkent Üniversitesi Anadolu OSB MYO, Avrupa Komisyonu Avrupa Özel İhtiyaçlar ve Kapsayıcı Eğitim Ajansı tarafından Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) projesi kapsamında tavsiye edilen 20 temel değişkeni[1] Üniversitemizin Etik değerler ekosisteminin bir parçası olarak kabul etmiştir. Bu çerçevede mesleki/ uzmanlık etik değerlerimiz aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

1. Yasal mevzuat ve çerçeveye uygunluk: Başkent Üniversitesi Anadolu OSB MYO, ülkemiz genelinde belirlenen ve etkinlik alanımıza yönelik tüm yasal çerçeveye uymayı temel bir etik ilke olarak kabul eder.

2. Motivasyon ve bağlılık: Başkent Üniversitesi Anadolu OSB MYO kurumsal yönetimini oluşturan Müdürlük makamı, akademik ve idari personeller yüksek motivasyona sahip, kararlı, kendini adamış ve coşkularını ifade etme konusunda açıktır. Paydaşlar olumlu tutumlarla birlikte özgün bir bağlılık, özen ve aidiyet atmosferi, fırsat eşitliği yaratılmasına katkıda bulunurlar. Akademik personel, öğrencilerin yeteneklerine inanır ve öğrencilerinin eğitim/öğretim süreçlerindeki zorluklardan ziyade fırsatları görür.

3. Liderlik: Meslek yüksekokulu müdüriyetinin liderliği etkili, dağıtıcı, takdir edilen ve saygı duyulan bir liderliktir.

4. Yüksek nitelikler: Akademik, idari ve destek personelleri üniversite düzeyindeki resmi nitelikler, mesleki yeterlilik ve/veya endüstriye dayalı deneyim yoluyla yüksek düzeyde niteliklidir.

5. Ek eğitim ve öğretim fırsatları: Eğitimde kaliteyi sağlamak amacıyla tüm akademik, idari ve destek personeline hizmet içi veya ileri eğitim olanakları sunulmaktadır. Akademik personel, öğrenci merkezli bir yaklaşımı sağlamak ve korumak için yeterli desteği alır.

6. Multidisipliner yaklaşım: Mesleki Eğitim ve Öğretimde yer alan tüm paydaşları içeren, açık rollere sahip, bir takım çalışması yaklaşımını benimseyen ve diğer hizmetlerle iyi iş birliği yapan multidisipliner ekiplerin kurulması desteklenmektedir.

7.Ortaklık, iş birliği ve ağ yapıları: Tüm iç ve dış paydaşları ve hizmetleri kapsayan ortaklıkların kurulması, resmileştirilmesi ve koordine edilmesi yönetişimsel etkinlik esasına dayanmaktadır. Birime ait ilişkiler üniversite-sanayi iş birliği koordinatörü tarafından yürütülür. Buna, mezuniyet sonrası pratik eğitim ve/veya iş imkanları için yerel şirketlerle iş birliği ve protokol yapılarının kurulması da dahildir. Mesleki eğitim kurumları ve öğrenciler arasında güçlü, resmi iş birliğine ve eşit ortaklar olarak diyaloğa dayanan bir ortaklık vardır.

8. Yüksek akademik personel/öğrenci oranı: Tercih döneminde Yüksek Öğrenim Kurumu(YÖK) tarafından verilen öğrenci sayısına yeter akademik kadro ile yüksek akademik personel/öğrenci oranı hedeflenmektedir. Meslek yüksekokulu düzeyinde koordine edilen uygun destek personeli/öğrenci oranları gerekli geniş kapsamlı öğrenci yönlendirmesi sağlamaktadır.

9. Şeffaflık ve bilgi edinme ilkesi: Öğrenciler meslek yüksekokulunda kayıt süresinden sonra akademik döneme başlamadan önce üniversite işleyişi, meslek yüksekokulu işleyişi ve derslerin değerlendirme esasları konularında bilgilendirme süreçlerinde yer alırlar. Bu, öğrencilerin programlarında yer alan derslere başlamadan önce üniversitenin, meslek yüksekokulunun ve ilgili programın işleyişi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlar.

10. Öğrenci merkezli yaklaşımlar: Öğrenci merkezli bir yaklaşım, pedagojik yöntem ve materyalleri, müfredatı, değerlendirme yöntemlerini ve hedeflerini vb. bireysel ihtiyaçlara göre uyarlar. Odak noktası öğrencilerin yetenekleridir.

11. Akademik gelişime kişi özelinde destek: Öğrenciler akademik personel/danışmanlarından okul gelişimlerine ek sertifika programları, eğitimler, yarışmalar ve yurtdışı eğitim imkanlarına yönlendirilirler. Konu ile ek yönlendirme istenildiği takdirde ilgili akademik ve/veya destek personeli tarafından sağlanır.

12. Eğitimde esneklik ve güncellik: Meslek yüksekokulu eğitim süreçleri esnek olup, ders kataloglarının yapısı, programlarının yapısı ve seçimlik derslerin öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermesini ilgili sürekli gelişim mevcuttur.

13. Çift anadal olanakları: Öğrenciler asgari şartları sağladıkları takdirde meslek yüksekokulu içerisinde bulunan programlarda çift anadal öğretimlerini başlayabilir ve/veya sürdürebilirler.

14. Eğitim/öğretim kayıtları: Öğrencilerin eğitim süreleri ve boyunca kayıtları ilgili fiziki ve elektronik ortamlarda kurum saklama ve/veya YÖK süreleri ve usullerince saklanır. İlgili evraklar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunur ve muayyen usulleri ile paylaşılır.

15. Kalite güvencesi ve akreditasyonlar: Meslek yüksekokulu ve paydaşları kurum kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve iyileştirme stratejilerine dahildir. Akademik ve/veya mesleki eğitim kalitesini artırmak ve öğrencilerin iş süreçlerine hazırlıklarını sürekli olarak geliştirmek için strateji ve politikalar uygulanır, süreçler yönetilir ve süreç çıktıları ölçülür.

16. Meslek yüksekokulundan ve/veya yüksek öğrenimden ayrılmayı azaltma stratejisi: Meslek yüksekokulu yönetimi, eğitim sürecini bırakmayı önleyen veya azaltan etkili eğitim önlemlerine sahiptir. Öğrencilerin eğitimlerini devam ettirmesi için gerekli destekler konusunda hassas davranır. Öğrencileri olası ekonomik destekler ve burs imkanları konusunda etkin olarak yönlendirir.

17. Ortak zemin yaklaşımı: Meslek yüksekokulu, işgücü piyasası beceri gereksinimleri ile öğrencilerin becerilerini ve eğitimlerini eşleştirme kapasitesine sahiptir. Akademik ve destek personelleri pedagojik yöntemlerini işverenlerin ihtiyaçlarına uyacak şekilde uyarlayabilirler. Ders katalogları, mevcut ve gelecekteki beceri gereksinimlerine uyum sağlamak amacıyla hem dahili hem de harici olarak periyodik olarak gözden geçirilir ve ilgili kurumlara baş vurularak akredite edilir.

18. İş hayatına geçişte ve/veya yüksek eğitimde devam durumu için destek: Meslek yüksekokulu eğitimleri boyunca öğrenciler Kariyer danışmanları, akademik danışmanlar ve sektör temsilcileri tarafından istihdam olanakları ve/veya yüksek eğitimde devam edilebilecek programlar için bilgilendirirler. Bu süreç öğrenciler ve işverenlerle iletişimi kolaylaştırır, iş başvurularında destek sağlar, işverenlere bilgi ve yardım sunar ve/veya yüksek eğitimlerini nasıl devam ettirecekleri konusunda bilgi sağlarlar.

19. Mesleki farkındalık oluşturma: Meslek yüksekokulu danışma kurulu (MEYOK), sanayi paydaşları ve meslek yüksekokulu ders katalogları kapsamında aldıkları eğitimlerinin yanı sıra üniversitenin kariyer merkezi ve akademik personelin işe geçiş ve istihdam sırasında sürekli izlemesi ve desteği mevcuttur. Resmi iş koçluğu programları, kariyer rehberliği ve destek hizmetleri, işverenlerin program yeterlilikleri konusunda bilgilendirmeleri dahil olmak üzere süreçler meslek yüksekokulu tarafından izlenir, ölçülür ve değerlendirilir.

20. Politika izleme ve katılım esasları: Yetkin akademik personeller tarafından öğrencilerin şirketlerde istihdamını sürdürmek için işverenlerin ve genç mezunların ihtiyaçlarını karşılayan politikaların işletilmesi ve bu politikalara öğrencilerin katılımı esastır.

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANADOLU OSB MYO MESLEKİ DEĞERLERİ VE ETİK ÇERÇEVESİ YÖNETİM İLKELERİ

Başkent Üniversitesi Anadolu OSB MYO, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, öğretmenlik mesleğinde etik kültürünün geliştirilmesine ilişkin bir Tavsiye Kararını[2] Etik değerler ekosisteminin bir diğer parçası olarak kabul etmiştir. Bu çerçevede mesleki/ uzmanlık etik değerlerimizin etik kültüre dönüşümü ilke olarak benimsenmiştir. Bu çerçevede MYO bünyesinde mesleki değerler ve etik çerçevesinin yönetim ilkeleri aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

1. Değerlere dayalı süreçler

a. Temel etik ilkelere bağlılık: Etik kuralların, Başkent Üniversitesi Etik ilkeleri ve temel değerlerine dayanan ilke ve standartla tutarlı olması sağlanacaktır. 

b. Kaliteli eğitime ulaşma kararlılığı: Eğitimde kaliteye ulaşmanın temel koşulları olarak etik, şeffaflık ve dürüstlüğü dikkate almalı ve bu nedenle bunları kalite güvence süreçlerinde dikkate alınacaktır.

2. Eğitim paydaşlarının güçlendirilmesi

a.  Bağlamla ilgili ve ilgili kurallar: Mesleki kuralların YÖK bağlamına ve Üniversitemizin ilke ve değerlerine uygun olması ve bunların tüm akademisyenlerimiz için erişilebilir ve ilgili olması sağlanacaktır; Etik kuralların ve bunların uygulanmasının, akademisyenlik mesleğinin ve daha geniş anlamda eğitim camiasının ortak değer ve ilkelerini yansıtmasını sağlanacaktır; Eğitim ortamındaki değişiklikleri yansıtacak şekilde kurallar sürekli gözden geçirilecek ve güncellenecektir.

b. Eğitimdeki tüm paydaşların ortak sorumluluğu: Kurallarda yer alan standartların sahipliğini ve sorumluluğunu oluşturmak amacıyla, akademisyenlik mesleğine yönelik etik kuralların geliştirilmesi ve gözden geçirilmesi sürecine eğitim paydaşlarının katılımı teşvik edilecektir.

c. Eğitim ve mesleki gelişim: Etik konulara ilişkin bilgi ve anlayışın akademisyenlerin mesleki gelişiminin ayrılmaz bir parçası olması sağlanacaktır; Akademisyenlik mesleğinin, diğerlerinin yanı sıra , yeterli destek ve kaynaklarla, yüksek mesleki standartlarla ve hak ve sorumluluk bilinciyle güçlendirilmesi yoluyla etik davranışları teşvik etmesi sağlanacaktır;  Akademisyenlerin mesleki gelişiminin farklı aşamalarına uyarlanması gereken, ilk oryantasyon eğitiminden başlayıp mesleğe giriş ve daha ileri mesleki gelişimle devam eden farkındalık yaratma ve eğitim kurallarının uygulama aşamasına dahil edilecektir.

ç. Devam eden mesleki gelişimi desteklemek: Eğitim profesyonellerinin mesleki gelişimine yönelik sürekli destek için koşullar yaratılacaktır; Mevcut kuralları yansıtan ve toplumun karşı karşıya olduğu yeni zorluklara yanıt veren mesleki gelişim programları teşvik edilecektir.

d. Profesyonel kuruluşların güçlendirilmesi: Akademisyenlerimizin kuralları uygulamalarına yardımcı olmak için kurallardan sorumlu üst meslek kuruluşlarının sürekli rehberliğini teşvik edilecektir; Kuralların adil ve tarafsız bir şekilde uygulanması konusunda dış paydaş işbirlikleri desteklenecektir; Süreç ve kararın tarafsız, adil ve usulüne uygun temellere dayandığından emin olmak için, etik kuralların uygulanmasına ilişkin tüm kararların, itiraz edilmesi durumunda yargısal incelemeye tabi olması sağlanacaktır. 

3. Kurumsal düzenlemeler

a. Eğitim sistemleri ve kurumlarının demokratik ve etik yönetimi: Eğitim sisteminin ve bu sistem içindeki bireysel eğitim kurumlarının yönetimini ve yönetimini, ilgili tüm paydaşların demokratik katılımına dayandırmak için uygun önlemleri alacak ve kurumsal liderlerin liderliklerini etik bir şekilde kullanmalarını sağlanacaktır.

b. Bireysel kurumların özerkliği ve bağımsızlığı: Eğitim üzerinde aşırı siyasi kontrolden kaçınmak amacıyla, bireysel kurumlara uygun özerklik verilmesine yönelik önlemler geliştirilecektir.

c. Sorumluluk sistemleri ile etik ilkeler arasındaki denge: Mesleki normların uygulanmasına yönelik tedbirler ile etik ve mesleki davranış ilkelerinin desteklenmesi yoluyla bir etik kültürünün geliştirilmesi arasında uygun bir denge gözetilecektir.

ç. Uluslararası işbirliği: Politikalarının geliştirilmesinde uluslararası ortakların ve kuruluşların deneyimlerinden yararlanılacaktır; Tüm eğitim paydaşlarının ilgili uluslararası kuruluş ve ağlara katılımını teşvik edilecek ve bunu mümkün kılacak kaynaklar sağlanacaktır.

 


[1] 20 KEY FACTORS FOR SUCCESSFUL VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING https://www.european-agency.org/sites/default/files/20KeyFactors14-EN.pdf

[2] Recommendation CM/Rec (2019)9 of the Committee of Ministers to member States on fostering a culture of ethics in the teaching profession (Adopted by the Committee of Ministers on 16 October 2019 at the 1357th meeting of the Ministers' Deputies)