BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu

 

Birim Kalite Komisyonu

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU OSB MESLEK YÜKSEKOKULU

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Levent ÇOLAK  – Komisyon Başkanı, MYO Müdürü

Öğr. Gör. Yalım GÜLTEKİN  – Komisyon Üyesi, MYO Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Mehmet Burak ÖNAL  – Komisyon Üyesi, Endüstriyel Kalıpçılık ve Makine Programları Birim Temsilcisi

Öğr. Gör. Burak ONAR  – Komisyon Üyesi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Birim Temsilcisi

Öğr. Gör. Ogan KESKİN  – Komisyon Üyesi, İHA Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı Birim Temsilcisi

Öğr. Gör. Ülüver BOZKURT  – Komisyon Üyesi, Makine Programları Birim Temsilcisi

Aynur YÜCE  – Komisyon Üyesi, Meslek Yüksekokul Sekreteri

Şadan AKGÜN  – Komisyon Üyesi, İdari Sorumlu

Onurcan MADEN  – Birim Öğrenci Temsilcisi, Makine Programı Öğrencisi

Tuna CAN  – Birim Öğrenci Temsilcisi, Endüstriyel Kalıpçılık Programı Öğrencisi

Ayşe Görkem YILDIRIM  – Birim Öğrenci Temsilcisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Öğrencisi

Ece Naz SEVİNÇ  – Birim Öğrenci Temsilcisi, İHA Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı Öğrencisi

 

AKADEMİK BİRİM KALİTE KOMİSYONU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Akademik Birim* Kalite Komisyonunun Görevi; üniversitenin stratejik hedefleri doğrultusunda, birimdeki akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında karar ve koordinasyonun sağlanmasıdır.

Akademik Birim Kalite Komisyonu Üyeleri; akademik birimde yer alan tüm program/bölüm temsilcilerinin yanı sıra öğrenci temsilcisi ile idari personel temsilcisinden oluşur.

Sorumlulukları:

1. Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik birimde yer alan tüm program/bölüm hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirme çalışmalarının yapılarak bu çalışmaları içeren rapor/bilgi/belgeleri Üniversite Kalite Komisyonu'na sunmak,

2. Üniversitenin kalite güvence sisteminin akademik birimde işleyişini gözetmek, Birim göstergelerini tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Üniversite Kalite Komisyonu tarafından, belirlenen esaslar doğrultusunda yürütmek,

3. Birimin eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesini ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren rapor/bilgi/belge hazırlamak Üniversite Kalite Komisyonuna göndermek ve Birim web sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyuyla paylaşmak,

4. Akademik birimde yer alan tüm program/bölümlerce her yıl hazırlanan Program Öz Değerlendirme Raporlarının gözden geçirme çalışmalarını yaparak iyileştirme kararlarına yansıtılmasının sağlanması,

5. Akademik birimde yer alan tüm program/bölümlerin akreditasyonuna yönelik çalışmalar yapmak,

6. Üniversite genelinde ya da akademik birim/program/bölümlerce alınan iç paydaş (öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel) geri bildirim sonuçlarının değerlendirilerek iyileştirme kararlarına yansıtılmasının sağlanması,

7. Akademik Birim Danışma Kurulu toplantı sonuçları ile yapılan dış paydaş geri bildirim sonuçlarının gözden geçirilmesi ve iyileştirme kararlarına yansıtılmasının sağlanması,

8. Üniversite Kalite Komisyonu tarafından başlatılan iç kalite güvencesi çalışmalarının, program/bölüm faaliyetlerinde uygulanmasını takip etmek,

9. İç ve dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak,

10. Kalite Komisyonunun kararlarını ilgili birimin alt birimlerine duyurmak, uygulamalarına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek,

11. Üniversite Kalite Komisyonu tarafından gerekli görülen diğer çalışmaları yürütmektir.

*: Akademik Birimler: Akademik Birimler: Üniversite'nin fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, devlet konservatuvarı, araştırma merkezleri ve diğer araştırma ve eğitim birimlerini ifade eder. (Başkent Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi Madde 4)