BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu

 

Anahtar Performans Göstergeleri

AMAÇLARIMIZ VE KURUMSAL BAŞARIM (PERFORMANS) KISTASLARIMIZ [1]

Başkent Üniversitesi Stratejik Yönetim Sistemi içinde amaçlarımızı “misyonumuzun bize yüklediği alanlarda, gelecek 10 yılımızı şekillendirmek için ihtiyaç duyduğumuz temalara bağlı olarak gerçekleştirmek istediğimiz temel başarımlar” olarak tanımladık. Amaç sistemini oluştururken bir boyutuyla stratejik alanlarımızdaki gelişimlerimizi, diğer boyutuyla her bir temaya ilişkin gayretlerimizi izlemenin mümkün olmasına dikkat ettik. Bu nedenle, amaçlarımız her bir temadan beklentilerimizi karşılayacak ve stratejik alanlardaki görevlerimizi yerine getirecek şekilde düzenlenmiştir. Amaçlarımız birimlerimizin kendi akademik etkinlik alanlarında yapmayı uygun görecekleri eylemler için çerçeve olarak tasarlanmıştır. Her amacımızın kapsamı içinde hedeflediğimiz başarımlar ve amaçlarımızdaki gelişimi izleyeceğimiz kilit başarım göstergeleri (KPI) ve bu göstergeleri oluşturan temel değişkenler listesi tanımlanmıştır. Birimlerimizden beklentimiz, bu göstergeler ışığında amaçlarımızı gerçekleştirecek stratejik eylemlerini akademik özgürlükler çerçevesinde oluşturmalarıdır.

 

1.FARKLI KURUMLAR/ ÜNİVERSİTELER İLE ANLAŞMALAR YAPARAK GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞMALARINDA ORTAKLIKLAR OLUŞTURMAK/ YÜRÜTMEK

Girişim, Üniversitemiz personelinin ar-ge projesi ile kurmuş olduğu ticari örgüt olarak tanımlanmıştır. Öğrencilerimizin girişimci ruha ve yetkinliğe sahip olmasını hedefliyoruz. Bu amaçla, okulumuzun girişimcilik gücünü artırmak istiyoruz. Girişimcilik kültürünü geliştirmek için yurt içinden ve dışından iş birlikleri oluşturacağız. Girişimcilik ekosistemini besleyecek altyapılarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Paydaşlarımıza girişimcilik hizmetleri sunacak yeni ortamlar tesis etmeyi sürdüreceğiz. Girişimcilikte başarılı örnekleri tanıtıp, iyi uygulamaları paydaşlarımıza aktarabilecekleri oluşumlar gerçekleştireceğiz.

KPI-1: Girişimcilik Değeri.

Değişken listesi

Girişimcilik alanında yapılan anlaşma sayısı

Girişimcilik alanında anlaşma yapılan dış paydaş sayısı

Girişimcilik alanında yapılan anlaşmaların süresi

Girişim şirketi sayısı

Girişim şirketlerinin yürüttüğü proje sayısı

Girişimcilik alanında yapılan uluslararası anlaşmalar

Girişimcilik alanında yapılan uluslararası anlaşmaların ortalama ömrü

Desteklenen uluslararası girişim şirket sayısı

Desteklenen uluslararası girişimlerdeki proje sayısı

Girişimcilik konusunda uluslararası ortaklı makale sayısı

Anlaşmalar kapsamında mezunlarımızın kurduğu girişim sayısı

Öğretim üyesi ve öğrencilerin yaptığı endüstriyel proje sayısı

TTO projelerine katılım sayısı

Uluslararası/ ulusal alanda bir ürünü ticarileştirmek

Ulusal/ Uluslararası FSMH ticarileştirmek

Yurt dışında alınmış patenti ticari hale getirmek

Yurt içinde alınmış patenti ticari hale getirmek.

Kaynak: Başkent Üniversitesi akademik veri sistemi, FARSİS

 

2. METAEVREN, BÜYÜK VERİ/ YAPAY ZEKÂ TABANLI ARAŞTIRMALARI ARTIRMAK

Metaevren, büyük veri/ yapay zekâ (MBY) alanlarındaki gelişmelerin Üniversitemizi geleceğe taşıyacak temel kavramlar olmasını hedefliyoruz. Tüm stratejik alanlarımızda bu alanlardaki araçları kullanan üretimler gerçekleştirmek istiyoruz. MBY çalışmalarını kullanan ar-ge projeleri geliştireceğiz. MBY çalışmalarına yer verilen sosyal sorumluluk projelerinin sayısını artıracağız.

KPI-2: Metaevren, büyük veri/ yapay zekâ (MBY) puanı

Değişken listesi

MBY tabanlı araştırma sayısı

MBY anahtar kelimesine sahip ulusal/ uluslararası yayın sayısı

MBY anahtar kelimesine sahip ulusal/ uluslararası proje sayısı

MBY konusunda ürün geliştiren ulusal/ uluslararası girişim sayısı

Kaynak: Başkent Üniversitesi akademik veri sistemi, FARSİS

 

3. DAHA FAZLA YABANCI UYRUKLU ARAŞTIRMACI İSTİHDAMI SAĞLAMAK

Küreselleşmenin uluslararası tüm alanlarda aktif ağırlığa sahip olmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bunu sağlamak için yurt dışından aktif araştırmacı gelişini cazip kılacak şekilde Ülkemizde uluslararası düzeyde ilgi çekebilecek öncelikli araştırma programları oluşturacağız. Araştırma gücümüzü yurt dışına taşıyacak, Başkent kalitesinde yeni bilimsel kuruluşların açılmasını ve mükemmeliyet merkezlerinin kurulmasını sağlayacağız. Yurt dışından araştırmacı ve öğretim üyelerinin; araştırma projelerine, doktora tez danışmanlıklarına, tez izleme komitesi ve jüri üyeliklerine katılımını teşvik edeceğiz. Yurt dışında bulunan ve Üniversitemizin enstitü, fakülte ve bölümleri ile aynı çalışma alanında etkinlik gösteren saygın araştırma kuruluşları ile uluslararası kümeler oluşturmaya çalışacağız. Disiplinler arası çalışmaların yaratacağı sinerjiden, büyük araştırma projelerinde de yararlanmayı düşünüyoruz. Bu dönemde yurt içinde ve dışında büyük projeler gerçekleştirebilecek düzeyde örgütlenmiş, disiplinler arası araştırma merkezlerinin sayısını artırmaya çalışacağız. Bu araştırma merkezlerinde yurt içinden ve dışından yüksek nitelikli genç bilim insanlarının çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz.

KPI-3: Yabancı araştırmacı istihdamı

Değişken listesi

Kadrolarda yer verilen yabancı araştırmacı sayısı

Yabancı araştırmacı ile yazılan ulusal/ uluslararası makale sayısı

Yabancı araştırmacı ile yürütülen ulusal/ uluslararası proje sayısı

Yabancı araştırmacı ile kurulan ulusal/ uluslararası girişim sayısı

Yabancı araştırmacının ulusal/ uluslararası yayın sayısı

Yabancı araştırmacının akademik performans puanının çalışma süresine oranı

Uluslararası akademik endekslerde ilk 1000’de yer alan üniversitelerden gelen araştırmacı sayısı

Kaynak: Başkent Üniversitesi akademik veri sistemi, FARSİS

 

4. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA, PROJE, PROGRAM VE SERTİFİKA SAYISINI ARTIRMAK

Küreselleşmenin önemli göstergelerinden birisinin de yerküremizin kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak gelecek kuşaklara yaşaması kolay bir düzen bırakmaktan geçtiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, Ülkemizin ve başta BM olmak üzere ulusötesi aktörlerin bu alandaki çalışmalarını destekleyeceğiz. Sürdürülebilirlik konusunu çalışmalarımızda konu edineceğiz. Daha sürdürülebilir bir Dünya için ulusal ve uluslararası eğitimlerin sayısını artıracağız.

KPI-4: Sürdürülebilirlik puanı

Değişken listesi

BM sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin yapılan ulusal/ uluslararası araştırma sayısı

BM sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin yapılan ulusal/ uluslararası proje sayısı

BM sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin oluşturulan Türkçe/ yabancı dilde program/ ders sayısı

BM sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin verilen ulusal/ uluslararası sertifika sayısı

BM sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin üniversite kapsamında yapılan proje sayısı.

Kaynak: Başkent Üniversitesi akademik veri sistemi, FARSİS

 

5. BİLİMSEL ÜRETİM PERFORMANS ARTIŞINI SÜREKLİ HALE GETİRMEK

Bu dönemde bilimsel üretimlerimizin disiplinler arası ve yenilikçi özelliklerini ön planda tutacağız. Çağın önemsediği, bilimsel araştırma potansiyeli taşıyan yeni alanlara yatırım yapılması ve kaynak ayrılması konusunda daha hassas olacağız. Bilim insanı kadromuzun, bilimsel üretim alanındaki bireysel katkılarını desteklemek amacıyla akademik performans ve değerlendirme sistemini referans olarak kullanacağız. Özellikle, yoğun hizmet alanlarımızda öğretim elemanlarının araştırma, yayın yapma ve proje geliştirme konularına daha geniş zaman ayırmalarını sağlamaya yönelik çabalarımızı artıracağız. Bilimsel üretimimizin özellikle lisansüstü çalışma alanlarında artırılmasına öncelik vereceğiz. Bilim üretiminin altyapısı olan laboratuvar, araştırma merkezi ve enstitülerimizin yapılarını güçlendireceğiz. Tercüme ofisleri, editörlük sistemleri vb. yapılanmalar oluşturarak bilimsel yayın sayısını artırmaya çalışacağız.

KPI-5: Bilimsel üretim

Değişken listesi

Birim içi bireysel akademik performans puanında yıllık ortalama artış oranı

Uluslararası bilimsel çalışma performans puanının ulusal bilimsel performans puanına oranı

Alanında bilimsel nitelikli adaylar arasından jüri seçimine dayalı uluslararası ödül sayısı

Alanında bilimsel nitelikli adaylar arasından jüri seçimine dayalı ulusal ödül sayısı

SCI/ SCI Expanded/ SSCI/ AHCI kapsamındaki dergilerde yayın kurulu üyeliği sayısı

SCI/ SCI Expanded/ SSCI/ AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük sayısı

Yurt dışındaki bir üniversitede veya araştırma merkezinde yürütülen bilimsel çalışma sayısı

Kaynak: Başkent Üniversitesi akademik veri sistemi, FARSİS

 

6.SANAYİ ÜNİVERSİTE KAMU İŞ BİRLİKLERİNE YÖNELİK BİLİMSEL PROJELERİ GELİŞTİRMEK

Öğretim üyelerinin akademik gelişimleri sürecinde kurum dışı deneyimi teşvik edeceğiz ve ulusal ve uluslararası iş birliklerini destekleyeceğiz.

KPI-6: Sanayi Üniversite Kamu İş Birliklerine Yönelik Bilimsel Proje

Değişken listesi

Üniversite, Sanayi, Kamu iş birlikleri kapsamında geliştirilen eğitim/ danışmanlık sayısı

Üniversite, Sanayi, Kamu iş birlikleri kapsamında geliştirilen eğitim projesi sayısı

Üniversite, Sanayi, Kamu iş birlikleri kapsamında geliştirilen toplumsal hizmet projesi sayısı

Kaynak: Başkent Üniversitesi akademik veri sistemi, FARSİS

 

7.FİKRİ SINAYİ MÜLKİ HAK (FSMH) VARLIKLARINI GELİŞTİRMEK

Özellikle lisansüstü eğitimde yenilikçi araştırma potansiyeli yüksek nitelikli öğrenci sayılarını Üniversitenin olanakları çerçevesinde artırarak desteklemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.

KPI-7: Bilimsel üretim

Değişken listesi

FSMH hedefiyle geliştirilen proje sayısı

FSMH başvurusu sayısı

FSMH sayısı

Birimde öğretim elemanı başı ortalama FSMH sayısı.

Yurt içinde patentlenmiş veya faydalı model olarak kaydedilmiş bir buluş sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Başkent Üniversitesi akademik veri sistemi, FARSİS

 

8.ÖĞRENMEDE ESNEKLİK VE YAŞAM BOYU SERTİFİKA EĞİTİMLERİNİN SANAL VE GERÇEK DÜNYADA SAYISINI ARTIRMAK

Öğrencilerin, bilim insanlarının ve sivil toplumun, uluslararası bilim ortamıyla etkileşimini artıracak toplantı ve faaliyetler desteklenerek, yurt dışından düzenli olarak konuşmacı ve araştırmacı daveti yapacağız. Öğrencilerimizin gelecekteki çalışma hayatında rol üstlenebilecekleri kamu ve özel sektörlerin sorunlarını çözebilmelerine yönelik seçmeli derslerin sayısını artıracağız. Ders tasarımlarını öğrencilerimizin gereksinim duydukları uluslararası nitelik ve özelliklerine göre şekillendireceğiz. Üniversitemizdeki bölümlerin uluslararası standartlarda öğretim faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla yurt dışı akreditasyon sistemlerine aktif dâhil olacağız. “Yaşam Boyu Eğitim” programlarının kapsamlarını ve sayılarını artıracağız.

KPI-8: Sertifika eğitimleri

Değişken listesi

Birim kaynaklı önerilen sertifika dersi miktarı

Birim kaynakları ile üretilmiş sertifika derslerine katılım oranı.

Kaynak: Başkent Üniversitesi akademik veri sistemi, FARSİS

 

9.ÖĞRENCİLERİN ULUSLARARASI HAREKETLİLİĞİNİ DESTEKLEYECEK ESNEK EĞİTİM MODELLERİ UYGULAMAK

Yurt dışında saygın öğretim kurumlarıyla ortak bütünleşik lisansüstü programlar açacağız. Uluslararası bilimsel etkileşimi sağlayacak ölçüde küresel bir yabancı dil eğitimini ve araştırma yetkinliğini geliştirecek ikinci bir dil eğitimini ulaşılabilir kılacağız. Uluslararası öğrenci birlikleriyle ilişki kurarak öğrenci topluluklarımızın uluslararası etkileşimini destekleyeceğiz. Öğretim alanında uluslararasılaşmanın temel kaldıraç noktasının uluslararası nitelikte öğretim standartları olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle, öğrencilerin çalıştıkları bilim alanında kılavuzları olan öğretim kadromuzun nitelik, deneyim ve yöntem açısından üstün donanımlara ve imkânlara sahip olmasına çalışmaya devam edeceğiz. Lisans ve lisansüstü düzeydeki mezunlarımızın uluslararası düzeyde rekabet edebilecek şekilde eğitim almalarını hedefliyoruz. Öğrencilerimizin uluslararası deneyim kazanmalarına yönelik iş birliklerini artırarak geliştireceğiz. Uluslararası programlar için Avrupa Birliği yapısına kolay uyum sağlayabileceğimiz yönetsel ve bütçe yapılanmasını tesis edeceğiz. Yurt dışından gelecek öğrenci ve araştırmacıların Ülkemize ve Üniversitemize uyumunu sağlayan ve gündelik yaşamını kolaylaştıran sistemler geliştireceğiz. Enstitü, fakülte ve bölümlerde; bilimin evrenselliğini ve uluslararası etkileşimin önemini vurgulayacak etkinlikler düzenleyerek genç bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunacağız.

KPI-9: Esnek Eğitim

Değişken listesi

Uluslararası gelen öğrenci sayısı

Uluslararası akademik endekslerde ilk 1000’de yer alan üniversitelerden gelen akademisyen sayısı

Uluslararası akademik endekslerde ilk 1000’de yer alan üniversitelere giden akademisyen sayısı

Uluslararası giden öğrenci sayısı

Kaynak: Başkent Üniversitesi akademik veri sistemi, FARSİS

 

10.ÜNİVERSİTE YETKİNLİKLERİNİ DİJİTAL PLATFORMA TAŞIYARAK SÜREKLİ ÖĞRENEN KURUM OLMA NİTELİKLERİNİ GELİŞTİRMEK

Üniversitemizin öğretim yöntem, teknik ve becerilerinin dijital kurumsal kimliğini yansıtacak şekilde uluslararası kurumsallaşmasına çalışacağız. Öğrencilerimizin, altyapısı uluslararası standartlarda gelişmiş ve yaratıcı dijital ortamlarda, yaşam boyu kılavuz olan, bilimselliği ve yaratıcılığı içselleştirmiş öğretim elemanlarıyla buluşturulması çabalarımıza devam edeceğiz.

KPI-10: Dijital yetkinlikler

Değişken listesi

Baskent öğrenci yönetim sisteminde açılan sanal ders sayısı

Yüz yüze derslerde başkent öğrenci yönetim sisteminde dijital materyal miktarı (mBit olarak)

Açık arşiv üretim miktarı

Açık bilim uygulamaları kapasitesi

Kaynak: Başkent Üniversitesi akademik veri sistemi, FARSİS

 

11.TEKNOLOJİ GELİŞİM BÖLGELERİNE BİREYSEL VE KURUMSAL KATILIMI ARTIRMAK

Teknoloji gelişim bölgelerinin geleceğimizi şekillendireceğimiz mekanlar olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla, teknoloji gelişim bölgelerindeki yatırımlarımızı artıracağız. Ulusal ve uluslararası alanlarda bu bölgelere katkılarımızı sürdüreceğiz. Üyelerimizi teknoloji geliştirme bölgelerine yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. Buradan elde edilen bilgi birikimini Üniversitemizin diğer alanlarına aktarma konusunda çok istekli davranacağız. Teknoloji geliştirme bölgelerinde üyelerimizin etkinlik göstermelerini destekleyeceğiz. Temel stratejik alanlarımızda paydaşlarımızla teknoloji geliştirme bölgelerinde ARGE projeleri, eğitimler, sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinlikler düzenleyeceğiz.

KPI-11: Teknoloji gelişim bölgesi etkinliği

Değişken listesi

Birim çalışanları tarafından Başkent Üniversitesine ait teknoloji geliştirme bölgelerinde araştırma geliştirme ve benzeri amaçla kurulan şirket sayısı

Birim çalışanları tarafından Başkent Üniversitesi dışında ulusal teknoloji geliştirme bölgelerinde araştırma geliştirme ve benzeri amaçla kurulan şirket sayısı

Birim çalışanları tarafından Başkent Üniversitesi dışında uluslararası teknoloji geliştirme bölgelerinde araştırma geliştirme ve benzeri amaçla kurulan şirket sayısı

Teknoloji geliştirme bölgelerinde ARGE projesinin değerlendirme yılı içerisinde ticarileşmesi

Teknoloji geliştirme bölgelerinde ARGE ve benzeri amaçla şirket kurmak

Kaynak: Başkent Üniversitesi akademik veri sistemi, FARSİS

 

12.ULUSAL/ ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE ULUSLARARASI PROJELER GELİŞTİRMEK

Üniversitemizin, toplumun gereksinmelerinin karşılanması ve yaşam kalitesinin artırılması için gereken katkı ve toplumsal hizmeti sağlamasını hedefliyoruz. Bu amaçla, topluma açık konferans, seminer ve kültürel faaliyetlerinin sayısını artıracağız. Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın, Üniversitemizi yaşam boyu öğrenme merkezi olarak kullanmalarını sağlayacak imkânlar yaratacağız. Sanayi ve iş dünyası ile sorunların etkin çözümleneceği ortamlar oluşturacağız.

KPI-12: STK etkinliği

Değişken listesi

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen/ finanse edilen projede veya destek programında yürütücü / yönetici olmak (proje başına)

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen/ finanse edilen projede veya destek programında araştırmacı / danışman olmak (proje başına)

Kaynak: Başkent Üniversitesi akademik veri sistemi, FARSİS

 

13.BİLİMSEL ÜRETİM YAPAN DİJİTAL LABORATUVAR/ SİMÜLASYON MERKEZLERİNİ KULLANARAK SANAL ÜNİVERSİTE NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK

Sanal üniversite için gerekli öğrenme yöntemlerinin kullanılmasını sağlayarak öğrenme sürecini teknoloji ile ilişkilendireceğiz. Yenilikçilik ve yaratıcılığın ekonomik değere çevrilmesi için gerekli olan dijital altyapı olanaklarını tüm personelimize sunmak üzere altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

KPI-13: Sanal üniversite dönüşümü

Değişken listesi

İçerikleri dijital laboratuvar/ simülasyon merkezi kullanarak oluşturulan ve müfredatta yer alan ders sayısı

Dijital laboratuvar/ simülasyon merkezi kullanarak oluşturulan sertifika dersi sayısı

Kaynak: Başkent Üniversitesi akademik veri sistemi, FARSİS

 

14.TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA TOPLUMA HİZMET SUNMAK

Bilimsel üretimi sağlayabilmek için kütüphanedeki elektronik ve basılı materyal sayısını sürekli artırarak ileri bilgi teknolojilerinin kullanılmasına özen göstereceğiz. Sanayi kuruluşlarıyla birlikte yenilikçi ve büyük çaplı teknoloji projelerinin üretilmesini sağlamak için bölgesel teknoloji merkezleri ve teknoparklar oluşturacağız. Teknolojik değişim ve dijital dönüşüm konusunda gereklilik gösteren alanlarda toplumun işgücü niteliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak sertifika programları gerçekleştireceğiz.

KPI-14: Dijital dönüşüm desteği

Değişken listesi

Birimin resmi sosyal medya etkileşim sayısı

Birim resmî web sayfasına dış erişim sayısı

Birim resmî web sayfasına iç erişim sayısı

Birim öğrenci yönetim sistemi sayfalarına erişim sayısı

Veri bankası sistemini işletmek

Kaynak: Başkent Üniversitesi akademik veri sistemi, FARSİS

 

KAYNAKÇA

[1] Başkent Üniversitesi Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü “Başkent Üniversitesi 2023-2033 Stratejik Planı”