BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu

 

Başkent Üniversitesi Değerler ve Etik D. Sistemi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DEĞERLER SİSTEMİ

Başkent Üniversitesi değerler sistemi kuruluşundan bu yana korunarak yaşatılmaktadır. Başkent Üniversitesi değerleri süregelen stratejik plan çerçevesinde 2033 yılına kadar tüm etkinliklerin genel çerçevesini oluşturmaktadır. Üniversitenin tüm stratejik planlarında yer aldığı ve gerekli tüm iletişim platformlarında paylaşıldığı üzere temel değerler aşağıda sıralanmıştır:

1. AKIL VE BİLİM: Akıl ve bilim temel değerlerimizin başında gelmektedir. Bu değerler bilgiyi üretmek ve öğrenmeyi sağlamak açısından önem taşımaktadır. Cumhuriyetimizin kuruluşundaki temel değerler olarak akıl ve bilimin, üniversite kavramının temel taşı olduğu düşüncesini paylaşıyoruz. Akıl ve bilim bilgiye giden sorgulama sürecinin de başlangıcıdır. Eleştirel düşünmenin, yaratıcılığın ve yenilikçiliğin itici gücü akıl ve bilimdir.

2. BİLİMSEL ÜRETKENLİK: Yaratıcı ve yenilikçi düşüncenin somut sonuçlara dönüşebilmesi için bilimsel üretkenliğe gereksinme vardır. Başkent Üniversitesi bilimsel üretkenliğin üniversitenin ve içinde yaşadığı toplumun ilerlemesindeki en önemli etken olduğuna inanır. Bilimsel üretkenlik bir yandan yaratıcı ve yenilikçi düşüncenin somutlaşmasına olanak verirken, öte yandan da özgün bilimsel çalışmaların gerçekleşmesini sağlar. Başkent Üniversitesi çağın gereklerine uygun olarak bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri izlemeyi değerli bulur. Başta internet olmak üzere bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin bilimsel üretkenliği olumlu yönde etkileyeceğine inanır. Bilginin paylaşımını ve dağılımını sağlayan, tüm üniversite öğrenci ve çalışanlarının bilgi kaynaklarına ve birbirlerine erişimine olanak veren teknolojik yenilikleri benimser ve uygular.

3. KURUMSAL GELİŞİM VE KURUM KİMLİĞİ: Kurumsal gelişimin değerlerimiz içinde yer almasının nedeni, kurumsal eylemsizliğin getireceği sorunları engellemektir. Sistemi sürekli eyleme dönük tutan değişimci ve dönüşümcü stratejiler kurumsal gelişimin ana ögeleridir. Kurumsal gelişim anlayışımız kurumsal eylemsizliğin aşılmasında ve sistemin eylem içinde olmasında temel role sahiptir. Kurumsal kimlik kavramının tüm çalışan ve öğrencilerimiz için çok önemli bir değer olduğunu kavrayıp, kurumsal bağlılığın sağlanmasına ve geliştirilmesine önem veriyoruz.

4. ÇALIŞMA DİSİPLİNİ: Misyonumuzun ve vizyonumuzun gereklerini yerine getirebilmemiz için çalışma disiplininin bir değer olarak önemini biliyoruz. Çalışma disiplininin akademik bir ortamda dışsal denetimle sağlanamayacağının bilincinde olarak içsel özendirme ve öz denetimin gerekliliğine inanıyoruz. Zamanın verimli ve etkili bir biçimde kullanımı da çalışma disiplini anlayışımızın bir parçasıdır. Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sosyal gelişimlerinin eğitim ve iş yaşamına katkı vereceği, çalışma disiplinini artıracağı kanısındayız. Bu nedenle Üniversitemizde sosyal çevreye ve olanakların gelişimine, çalışanların ve öğrencilerimizin sosyal faaliyetlere katılmalarına değer veriyoruz.

5. TOPLUMSAL HİZMET: İçinde yaşadığımız topluma olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu sorumluluklar çerçevesinde ürettiklerimizi toplumla paylaşmayı ve toplumsal sorunlara bilim aracılığıyla tanım ve çözüm getirmeyi temel bir görev olarak algılıyoruz. Bilimsel üretimin toplumun hizmetine sunulması gerektiğinin bilinciyle katma değer yaratmanın üniversitenin öncelikleri arasında yer aldığına inanıyoruz. Akıl, bilim ve bilimsel üretkenliğe verdiğimiz önem ve önceliklerin sonucu olarak ortaya çıkan bilimsel üretimin çoğaltılması ve yaygınlaştırılması, bu olgunun toplumda bilimsel bilgi zenginliğine ulaşması bizim için çok değerlidir.

6. NESNELLİK: Üniversite kavramının nesnel gerçeklikle açıklandığını bilerek nesnelliğe değer veriyoruz. Nesnellik evrensel gerçeklere ulaşmada temel dayanak noktamızdır. Nesnellik, ölçülebilir olmanın, ölçüm ise bilimsel yaklaşımın olmazsa olmaz koşullarıdır.  Bu olgu nesnelliği bizim için değerli kılmaktadır. Nesnellik, bilimsel üretim ve akılcı yaklaşımımızın temelini oluşturur.

7. ULUSALDAN EVRENSELLİĞE ULAŞMAK: İçinde geliştiğimiz toplumun bize sağladığı birikimin ve ona olan borcumuzun doğal sonucu olarak onun değerlerine sahip çıkıyoruz. Kurumsallaşmamızın temelinde yatan ulusal değerlerin bizi beslediğine inanıyoruz. Uluslararası bir üniversite olmanın yolu, ulusal değerlerden beslenerek evrensel bilime katkı vermektir. Bu bilinçle ulusal değerlerimizi geliştirerek evrenselliğe ulaşmaya değer veriyoruz. Ulusal zenginliklerimizi evrensel olan değerlerle yoğurarak, çağdaşlaşma sürecini ileri taşıma çabası içindeyiz.

8. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME: Sürekli iyileştirme, bilimsel üretim, öğretimde mükemmeliyet ve toplumsal katkı sağlamak amaçları doğrultusunda çaba harcayan üniversite sistemleri açısından önemli bir süreçtir. Özellikle bilimsel üretim ve öğretim çerçevesinde çeşitlilik baskısı altında bulunan üniversite kuruluşları sürekli iyileştirmeyi gündemlerinde tutmak zorundadırlar. Sürekli iyileştirme sürecini bildik sorun çözme yönteminden ayırmak gerekir. Sorun çözme yöntemi, sorunun ortaya çıkmasından sonra işleyen bir süreçtir. Oysa sürekli iyileştirme düzenli bir biçimde sorunların nedenlerini bulmak ve yok etmek üzerine kuruludur. Bu süreçte ilk önce kuruluşun karşı karşıya kaldığı çeşitliliğin etkisi irdelenmelidir. Söz konusu çeşitliliğin sorunların nedeni olup olmadığı anlaşılmalıdır. Ardından, kuruluş açısından yeterince değerli bulunmayan çalışmalar durdurulmalıdır. Böylesi girişimler sürekli iyileştirmenin önünü açacak, çalışanların ve paydaşların olumlu tepkiler vermelerine neden olacaktır.

9. PAYDAŞLARLA İŞ BİRLİĞİ VE TAKIM RUHU: Başkent Üniversitesi içinde yaşadığı topluma duyduğu sorumluluğun bir parçası olarak riski paylaştığı paydaşlarına önem verir. İç içe girmiş sistemler yaklaşımı çerçevesinde, en yakın çevremizde yer alan paydaşlarımız olan öğrencilerimiz, velilerimiz ve çalışanlarımızdan başlayan ortak geleceği paylaşma bilincimizi diğer paydaşlarımıza da yaygınlaştıran bir anlayışı temel almaktayız. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve çalışanlarımızla en yakın paydaşlarımız olarak ortak takım ruhunu oluşturmaya önem veriyoruz. Akademik ve idari personel ile öğrenci memnuniyeti, özellikle ölçtüğümüz değerlerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Paydaşlarımızla oluşturduğumuz hizmet için iş birliği ve takım ruhu, üniversiteyi ileri taşımada itici gücümüz olmaya devam edecektir.

10. YARATICILIK VE YENİLİKÇİLİK: Üniversite ve bilimsel üretim anlayışı, yaratıcılık ve yenilikçilik kavramlarından ayrı düşünülemez. Yaratıcılık ve yenilikçiliğin kurum kültürümüzde yerleşik bir değer olarak yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın yaratıcılık ve yenilikçiliğe değer vermelerini istiyoruz. Varlık nedenlerimiz içinde bu iki kavramın önemli yer tuttuğu kanısındayız. Üniversite olarak topluma yaratıcılık ve yenilikçilikte önderlik yapmayı amaçlıyoruz. İnsan kaynakları stratejilerimizde nitelikli insana yatırım yapmayı öne alan uygulamalar, yaratıcılığın ve yenilikçiliğin örgüt kültürümüzde temel değerler olarak yerleşmesine olanak sağlayacaktır. Daha nitelikli insan gücüne yapılacak yatırım, sistemin üretkenliğini de artıracaktır.

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ETİK DEĞERLER SİSTEMİ

Başkent Üniversitesi akademik bir kuruluş olarak idari ve bilimsel tüm çalışma alanlarında etik prensiplere bağlılık konusuna özel önem vermekte bu alanda kendi bünyesinde ve değereler sistemine uygun kurumsal sistemini oluşturmakta, güncellemekte ve sürdürmektedir. Bu kapsamda üniversite genelinde temel değerlerimize aykırı çalışmaların yapılması mümkün değildir. Stratejik yönetim sistemi içinde belirtildiği gibi her seviyede temel değerlerimizin korunması, işletilmesi ve takip edilmesi bir yönetim sorumluluğudur.

Bu genel çerçevesinin içerisinde akademik çalışmalarda etik değerlerimizin işletilmesi için özel bir yönerge (Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi) oluşturulmuş ve bu çerçeveye uygun özel bir yapı tesis edilmiştir. Bu yönergenin amacı her tür bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken etik kurallarını ve Başkent Üniversitesi bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının görev, yetki, sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Bu çerçevede aşağıda belirtilen 3 ana alanda farklı kurullar oluşturulmuştur.

 1. Fen ve Mühendislik Bilimleri alan araştırma kurulu
 2. Sosyal ve Beşerî Bilimler ve Sanat alan araştırma kurulu
 3. Tıp ve Sağlık Bilimleri araştırma kurulu
  1. Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
  2. Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu
  3. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
  4. Deneysel Araştırmalar Başvuru Formları (Hayvan talebinde bulunulmayan projeler için
  5. Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Akademik birimlerde planlanan çalışmalar bu alan kurulların onayı ve izni çerçevesinde yürütülmektedir. Başkent Üniversitesi Anadolu OSB MYO bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalar alanlarına göre bu etik kurulların belirttiği esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu yapılanma çerçevesinde Başkent Üniversitesi bünyesindeki birimler temel ve etik değerlerimize uyumlu olmak şartıyla mesleki/ uzmanlık değerleri ve etik çerçevelerini belirebilmektedirler.